การลงเวลาปฏิบัติงานวันนี้ 26 พ.ค. 67


ระบบลงเวลาปฏิบัติงานได้มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
และกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะกลุ่มงานฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น