การลงเวลาปฏิบัติงานวันนี้ 5 ก.ค. 65


ระบบลงเวลาปฏิบัติงานได้มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
และกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะกลุ่มงานฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น