การลงเวลาปฏิบัติงานวันนี้ 29 มี.ค. 66


ระบบลงเวลาปฏิบัติงานได้มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
และกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะกลุ่มงานฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น